WARUNKI I ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ INTERNET

Zamówienia składane pod adresem http://www.forplyt.pl są obsługiwane przez:

P.P.U.H. Forpłyt Jan Zadrożny Grzegorz Zadrożny Sp. J.

ul. Grodzieńska 37 a

03-750 Warszawa
Tel.: (22) 618 00 23
Fax: (22) 618 00 01
E-mail:
forplyt@forplyt.pl, zakupy24@forplyt.pl

SŁOWNICZEK:

 •   Magazyn – magazyn zlokalizowany w Warszawie przy ul. Grodzieńskiej 37a, w

  którym następuje kompletowanie zamówień Klientów. 

 •   filia – detaliczny punkt sprzedaży prowadzony przez Spółkę Forpłyt z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Grodzieńskiej 37a, 03-750 Warszawa (dalej: „Spółka Forpłyt”). Adresy i kontakty do filii są dostępne w zakładce „kontakt” na stronie www.forplyt.pl.

 •   Koszyk – funkcjonalność, umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych

  zamówienia takich jak w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury.

 •   Strona produktowa – strona na www.forplyt.pl, na której przedstawione są

  informacje na temat produktu.§1

  Warunki realizacji zamówienia

 1. Osobą składającą zamówienia może być wyłącznie osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

 2. Osoba może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.forplyt.pl. Po zarejestrowaniu i zalogowaniu się na ww. stronie internetowej, składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, przez wybór znajdującego się na stronie produktowej polecenia „DODAJ DO KOSZYKA” lub „DO KOSZYKA”.

 3. W Koszyku, Klient wskazuje:

  1. (a)  zamawiane produkty;

  2. (b)  adres, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony oraz dane niezbędne

  do wystawienia faktury;

 4. Po otrzymaniu zamówienia przez Spółkę Forpłyt, następuje indywidualne ustalanie aktualnych cen oraz dostępności produktu z Osobą zamawiającą. Sposób dostawy zamówionego towaru (wysyłka kurierska, paczka pocztowa) również jest ustalana indywidualnie z Klientem.

 1. Złożenie zamówienia nie stanowi zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia. Następuje to dopiero po indywidualnych ustaleniach (patrz punkt 1, ustęp 4 ) i akceptacji ich zarówno przez Osobę zamawiającą jak i Spółkę Forpłyt.

 2. Po dokonaniu wszelkich ustaleń odnośnie realizacji zamówienia, Spółka Forpłyt przesyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie zamówienia lub fakturę pro forma.

 3. Przedmiot zamówienia może być dostarczony do Klienta w zależności od jego wyboru:

  1. (a)  na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu;

  2. (b)  do wskazanej przez Klienta filii Spółki Forpłyt;

 4. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także jeśli zakup ich od dostawców Spółki Forpłyt nie będzie możliwy, Spółka Forpłyt poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta.

 5. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Spółka może zaproponować Klientowi:

(a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, Spółka Forpłyt będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia);

(b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Spółka Forłyt będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie); albo

(c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient ponosi wszelkie dodatkowe koszty związane z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

 1. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Spółka Forpłyt ma prawo do odstąpienia od realizacji zmówienia. Spółka Forpłyt zastrzega sobie również prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży, gdy została ona zawarta podczas wadliwego funkcjonowania systemu informatycznego www.forplyt.pl, w szczególności w przypadku wyświetlania na stronie www.forplyt.pl błędnych cen lub opisów produktów. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry – Spółka Forpłyt zwróci Klientowi zapłaconą kwotę, w ciągu 14 (czternaście) dni.

 2. Klient jest zobligowany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta na stronie www.forplyt.pl. Spółka Forpłyt nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niezachowania przez Klienta w tajemnicy loginu i hasła do ww. konta;

  W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Spółka Forpłyt nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

§2
Ceny produktów

 1. Ceny na stronie www.forplyt.pl zamieszczone przy produkcie:

  1. (a)  zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

  2. (b)  nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;

  3. (c)  nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych.

 2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana po indywidualnych ustaleniach z Osobą zamawiającą (patrz punkt 1 ustęp 4)

 3. Spółka Forpłyt zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży w każdej chwili.

§3
Modyfikacja zamówienia

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu. Zmiany mogą dotyczyć wyłącznie rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze.

 2. Zmian można dokonywać kontaktując się ze Spółką Forpłyt telefonicznie bądź drogą mailową.

§4
Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

1. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać:

(a) gotówką podczas odbierania przedmiotu zamówienia we wskazanej przez Osobę zamawiającą filii Spółki Forpłyt

(b) gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej (opcja za pobraniem)

(c) przelewem bankowym, po otrzymaniu przez Osobę zamawiającą faktury pro forma z podanym nr konta bankowego, na który trzeba dokonać wpłaty. W tym przypadku nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia nastąpi po zaksięgowaniu płatności na wskazanym przez Spółkę Forpłyt koncie.

2. Klient nie ma możliwości łączenia różnych form płatności w jednym zamówieniu.

§5
Czas realizacji zamówień

 1. Czas realizacji zamówienia jest ustalany po indywidualnych ustaleniach z Osobą zamawiającą, z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów.

 2. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres lub do wybranej filii Spółki Forpłyt.

 3. Poza terenem Polski przedmiot zamówienia może być dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres, po wcześniejszych ustaleniach z Osobą zamawiającą.

 4. Spółka Forpłyt nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy, z uwagi na okoliczności, które nie są od niej zależne.

§6
Warunki reklamacji

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 7 dni od daty doręczenia mu przedmiotu zamówienia.

 2. Spółka Forpłyt w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 3. Warunkiem koniecznym, aby Spółka Forpłyt rozpatrzyła reklamację jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.

 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Spółka Forpłyt naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§7
Warunki gwarancji

 1. Produkty sprzedawane przez Spółkę Forpłyt mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Spółka Forpłyt nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.

 2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji) a Spółka Forpłyt jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację.

4.

§8
Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

1. 2. 3.

Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze wysłane, kontaktując się ze Spółką Forpłyt;

Wszelkie płatności między stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich.

Spółka Forpłyt nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

Klient zakupujący Towar jako konsument może odstąpić od umowy zakupu Towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty, w której wszedł w posiadanie rzeczy lub w której osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy bez podawania przyczyny należy złożyć w formie listownej na adres ul. Grodzieńska 37A, 03-750 Warszawa lub w formie elektronicznej forplyt@forplyt.pl. W przypadku odstąpienia w formie elektronicznej, Sprzedawca prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy w formie zwrotnej wiadomości e-mail. Klient jest zobowiązany do odesłania Towaru, od którego zakupu odstąpił, na adres siedziby Spółki Forpłyt przesyłką pocztową niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Towar zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni. Klient jest zobowiązany pokryć koszty zapakowania i wysyłki do Sprzedawcy Towaru, od którego zakupu odstępuje.

§9
Zwrot należności Klientom

1. Spółka Forpłyt dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

(a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
(b) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.

(c) odstąpienia od umowy przez konsumenta

 1. Zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy lub gotówką, w zależności od formy, za pomocą której Klient dokonał zapłaty z góry za zamówienie, przy czym Klientowi nie przysługuje z tego tytułu prawo do żądania zapłaty odsetek.

 2. Spółka Forpłyt nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Spółce Forpłyt numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Spółce Forpłyt takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie

zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

§ 10
Dane osobowe

 1. Rejestrując się na stronie www.forplyt.pl Klient, zaznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę Forpłyt danych osobowych (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu) w celu realizacji zamówień Klienta dokonywanych przez stronę www.forplyt.pl

 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Klienta złożonych na www.forplyt.pl

 3. Zgodnie z art.13 ust.1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku
  PPUH "FORPŁYT" Jan Zadrożny Grzegorz Zadrożny Spółka Jawna informuje, że jest administratorem Państwa danych osobowych. Siedziba firmy to ul. ul. Grodzieńska 37A 03-750 Warszawa. Kontakt z nami w sprawach przetwarzania danych osobowych ksieg@forplyt.pl

  Państwa dane są przetwarzane w celu wykonania procesu zakupowego na podstawie art.6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych RODO. Państwa dane osobowe będą udostępnione podmiotom zewnętrznym, z którym Firma „FORPŁYT” współpracuje w zakresie usługi dostarczenia towaru zakupionego przez Państwa. Ponadto przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny wynikający z przepisów prawa.
  Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.

  Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
  Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży.

  Nie podanie ich będzie skutkować brakiem możliwości wykonania usługi sprzedaży. Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez administratora danych osobowych z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa przewidzianych dla ochrony danych osobowych.

 4. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.

 5. Osoby zarejestrowane na stronie www.forplyt.pl mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

§ 13
Postanowienia końcowe

 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach www.forplyt.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 2. Dostępność informacji o produktach na stronach www.forplyt.pl nie oznacza dostępności tych produktów w Magazynie i możliwości realizacji zamówienia.

 3. Spółka Forpłyt nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu z www.forplyt.pl zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych przyczyn od niej niezależnych.

 4. Spółka Forpłyt nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

 5. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu prezentowanego na www.forplyt.pl wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego produktu.

 6. Ceny podane na www.forplyt.pl nie są cenami wiążącymi. Ich ostateczność jest ustalana indywidualnie zgodnie z punktem 1 ustęp 4.

 7. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

 8. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie www.forplyt.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2011r.

 10. Spółka Forpłyt zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę Forpłyt , nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie www.forplyt.pl zmienionego regulaminu.

 11. Spółka zastrzega sobie prawo nie informowania indywidualnie osób zarejestrowanych na stornie www.forplyt.pl o zaistniałych zmianach w regulaminie..